Výzkumné projekty a granty

Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru

Projekt B2B

2/2018 – 11/2020

 

 

Základním cílem projektu je využít mimořádné situace a příležitosti na peruánském trhu pro vytvoření trvale udržitelného obchodního modelu pro dodávky specializovaných technologií úpraven pitných vod do Peru a Latinské Ameriky. Jedná se o záměr spojený s přenosem českého know-how a s exportem zařízení vyrobených v ČR a EU.

Mimořádná situace v Peru je daná obecným nedostatkem vody (v některých oblastech Peru je až 40% obyvatel bez zajištěných dodávek kvalitní pitné vody), vysokou kontaminací zdrojů pitné vody (vysoké koncentrace těžkých kovů a solí (zejména As, B) v důsledku důlní činnosti a vulkanické aktivity a mimořádnou vládní podporou vodohospodářských aktivit po proběhlých klimatických katastrofách (povodně a sucha).

Technologické know-how v Peru obecně chybí, chybí i potřebná infrastruktura pro provozování a servis technologických zařízení.

Dílčími cíli vyplývajícími z výše uvedeného kontextu je díky realizovanému projektu:

 • zajištění obyvatel místních komunit do cca 1000 obyvatel kvalitní pitnou vodou
 • připravit pokročilý design technologických jednotek pro vybrané lokality oblasti Tacna
 • demonstrace proveditelnosti navržených řešení úpravy a dekontaminace pitné vody v lokálních podmínkách izolovaných oblastí Peru a jejich převod do většího měřítka (upscaling)
 • vytvořit síť partnerských organizací pro instalace specializovaných technologií a jejich uvedení do provozu
 • šíření informací a diseminace výsledků prostřednictvím provedení psychosociologické a informační kampaně pro demonstraci funkčnosti a užitečnosti a udržitelnosti navrhovaných řešení.

Aktivity navazující na předkládaný projekt předpokládají:

 • vytvoření obchodního partnerství s místní firmou nebo založení firmy vlastní,
 • vytvoření potřebné infrastruktury a skladů,
 • obchodní aktivity cílené na prodej a implementace úpraven pitné vody v Peru,
 • multiplikace vytvořeného modelu do dalších oblastí Peru a Latinské Ameriky.

Projekt podpořený z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR

 

 

Aplikace nanovlákenných materiálů pro čištění vod

Projekt 2. Regionální rozvoj – 2.2. Regionální inovační program

10/2017 – 10/2018

V rámci spolupráce společnosti Photon Water Technology se ZOO Liberec je řešena problematika efektivního čištění a recyklace vod a zajištění dostatečných zdrojů vod pro provoz ZOO. Před znovuvyužitím této vody je kromě jejího vyčištění také nutná její hygienizace. Recyklace umožní významné úspory vody a především zajistí dostatečné zdroje kvalitních užitkových a napájecích vod. Nové filtrační materiály vyvinuté na Technické univerzitě v Liberci jsou vhodné kromě separace nerozpuštěných látek především pro odstranění mikrobiální zátěže z filtrované vody (zejména fekálních bakterií). Cílem projektu bylo provést návrh, sestavení a poloprovozní odzkoušení prototypu zařízení (technologie) na bázi nanovlákenné filtrace v reálných podmínkách provozu ZOO.

Vyvinuté zařízení na bázi nanovlákenné filtrace má významný potenciál jako nízkoenergetické hygienizační zařízení s předpokládaným uplatněním na trhu. Zařízení kapacitně odpovídá jednotkám použitelným při domácí úpravě a hygienizaci vody.

Řešení problematiky recyklace vod je silným tématem nejen v prostředí zoologických zahrad, botanických parků a návštěvnických center s významným ekologickým dopadem na obecné hospodaření s vodami. Vyřešením tohoto tématu a nastavením správného systému hospodaření s vodami bude možné zmíněným organizacím zajistit dostatečné zdroje vody. Vyvinuté zařízení je použitelné v obdobných podmínkách provozu pro nízkoenergetické získávání vody na úrovni kvality pitné vody ze zdrojů s proměnlivou kvalitou (povrchové a srážkové vody). Na základě získaných poznatků byla provedena analýza trhu s vymezením potenciálu budoucího použití technologie a s předpokladem uvedení vyvinutého typu zařízení na trh.

Projekt podpořený z rozpočtu Libereckého kraje prostřednictvím Regionálního inovačního programu.

 

 

Technologie pro výrobu pitné vody v Peru

Studie proveditelnosti

6/2017 – 11/2017

 • Cílem projektu je řešení akutního nedostatku kvalitní pitné vody (zvláště v odlehlých oblastech Peru) způsobeného dlouhodobě se opakujícími povodněmi následovanými obdobími sucha. Zdroje vod jsou v těchto případech kontaminovány, a to nerozpustnými látkami, biologicky a případně i dalšími kontaminanty.
 • Cílová země je vybrána na základě potřeby jednoduchých nízko až středně kapacitních zařízení, umožňujících výrobu pitné vody z kontaminovaných zdrojů, které by splňovaly požadavky na technickou jednoduchost, bezobslužný provoz, s výhodou bez závislosti na pevných rozvodech elektrické energie.
 • Písemným výstupem je Studie proveditelnosti zahrnující technické řešení včetně jejich hodnocení a cenovou kvantifikaci nejméně tří kapacitních variant technologického zařízení.

Projekt podpořený z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR